Obchodné podmienky

Teší ma Tvoj záujem o moje stránky a služby. Záleží mi na tom, aby si sa pri ich návšteve cítil príjemne a bezpečne, a tiež na tom, aby naše vzťahy boli jasné, čisté, etické.

Naše obchodné vzťahy sa riadia podľa platnej legislatívy, a to najmä Obchodným a Občianskym zákonníkom. Tieto obchodné podmienky slúžia na doplnenie týchto zákonníkov o konkrétne špecifiká našich služieb, aby si ako môj zákazník bol dobre zorientovaný pri ich užívaní.

Ďakujem Ti, že tieto podmienky rešpektuješ a dodržiavaš. V prípade akýchkoľvek dotazov ma bez váhania kontaktuj na e-mailovej adrese info@albertinaart.sk

1. Úvodné ustanovenia, vymedzenie pojmov

1.1. Všeobecné obchodné podmienky môjho internetového obchodu upravujú právne vzťahy medzi záujemcom o živé a online vzdelávacie aktivity v oblasti kreslenia a maľovania a výtvarného umenia a poskytovateľom týchto služieb (ďalej len "Poskytovateľ"):

Obchodné meno: Mgr. Zlatica Krajčovičová
Sídlo: 85102 Bratislava-Petržalka, Bradáčova 1721/5
IČO: 50 840 045
DIČ: 1075028438
Zapísaná: Okresný úrad Bratislava, Číslo živnostenského registra: 110-256499

1.2. Zákazníkom môjho internetového obchodu môže byť každá plnoletá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem objednať si služby na internetových stránkach https://www.albertinaart.sk a jej podstránkach súvisiacich s online predajom.

Zákazníkom podľa týchto všeobecných obchodných podmienok sa za určitých okolností môže stať aj neplnoletá osoba, pokiaľ so súhlasom svojho zákonného zástupcu objedná vzdelávací kurz alebo inú mimoškolskú vzdelávaciu aktivitu pre deti alebo mládež, čo musí byť riadne doložené informovaným súhlasom podpísaným zákonným zástupcom.

Záujemca o služby je každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, alebo právnická osoba, ktorá sa riadne zaregistrovala prostredníctvom registračného formulára alebo si objednala platenú službu prostredníctvom z niektorých objednávkových formulárov na našich webových stránkach. Každý záujemca vyplnením svojich údajov do niektorého z takýchto formulárov alebo svojou registráciou súhlasí s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a zaväzuje sa oboznámiť so Zásadami spracúvania a ochrany osobných údajov, ktoré sú taktiež zverejnené na mojich webových stránkach.

Zákazník alebo záujemca o registráciu na odoberanie emailov musí na požiadanie doložiť doklad o svojom veku.

Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov obsahujú samostatné dokumenty, ktoré sú zverejnené na webových stránkach spoločnosti.

1.3. Poskytovateľ organizuje živé a online vzdelávacie aktivity v oblasti kreslenia a maľovania a výtvarného umenia, a to najmä prostredníctvom webu https://www.albertinaart.sk a jeho podstránok a členských uzavretých sekcií umiestnených na jeho členských stránkach, ako aj prostredníctvom sociálnych sietí. 

Členské sekcie môžu obsahovať vzdelávacie programy, texty, súbory na stiahnutie, videá, návody, webináre a ich záznamy, motivačné videá, audio nahrávky, praktické cvičenia a úlohy.

Členské sekcie sú určené prevažne pre platiacich klientov, ktorí do nich majú jedinečný zabezpečený prístup. Taktiež môžu byť sprístupnené zdarma na základe rozhodnutia Poskytovateľa.

Poskytovateľ na svojich stránkach môže v rámci internetového obchodu poskytovať samostatné služby a elektornické produkty typu ako webináre, ebooky, videonávody, audionahrávky a pod.

2. Ceny za služby a fakturácia

2.1. Návštevník webových stránok si môže objednať niektorú z poskytovaných služieb prostredníctvom objednávacieho alebo kontaktného formulára, čo je považované za vznik obchodného vzťahu v zmysle Obchodného zákonníka. Na základe úplne vyplnenej a odoslanej objednávky je zákazníkovi vystavený elektronický doklad "zálohová faktúra", ktorá je odoslaná zákazníkovi na emailovú adresu uvedenú v objednávke. Po úplnej úhrade je automaticky vystavená faktúra a odoslaná zákazníkovi na emailovú adresu uvedenú v objednávke. Živé kurzy je možné uhrádzať aj v hotovosti.

2.2. Všetky ceny sú zverejnené v každom propagovanom materiále o danej aktivite, službe alebo produkte a je pred každou akciou zverejnený na príslušných webových stránkach a na stránkach sociálnych sietí.

2.3. Ceny služieb a produktov sú taktiež vždy uvedené v objednávkovom formulári.

2.4. Poskytovateľ nie je platcom DPH. 

3. Platobný styk

3.1. Služby môžu byť uhrádzané bezhotovostným stykom na bankový účet vedený vo ČSOB Banke IBAN: SK8475000000004024489152, BIC/SWIFT: CEKOSKBX alebo v hotovosti podľa dohody.

3.2. Záujemca sa zaväzuje uvádzať pri Registrácii alebo Objednávke služby pravdivé, správne a kompletné fakturačné údaje. Pre akúkoľvek zmenu údajov uvedených pri Registrácii alebo Objednávke je potrebné kontaktovať poskytovateľa služieb výhradne písomne na adrese info@albertinaart.sk.

3.3. Momentom odoslania registračného/objednávkového formulára prostredníctvom na to určeného poľa na niektorej znašich stránok dochádza medzi Záujemcom a Poskytovateľom služieb k uzavretiu zmluvy, z ktorej zmluvným stranám vyplývajú práva a povinnosti. Záujemca berie na vedomie, že odoslaním takéhoto  formulára mu vzniká povinnosť uhradiť poplatok podľa zvolenej služby, čím sa tento zaväzuje uhradiť v riadnej lehote splatnosti.

4. Podmienky vrátenia poplatku za služby

4.1. Záujemca má právo na vrátenie poplatku za službu, ktorej sa nezúčastnil, pokiaľ sa rozhodol poplatok uhradiť skôr ako bezprostredne pred službou, a to v plnej alebo krátenej výške. 

4.2. Pokiaľ si Záujemca toto právo uplatní do 2 pracovných dní pred dátumom konania akcie, má právo na vrátenie poplatku v plnej výške.

4.3. Pokiaľ si Záujemca toto právo uplatní v deň konania alebo neskôr, najneskôr však do 30 dní odo dňa konania akcie, má právo na vrátenie poplatku v krátenej výške o 50%. 

4.4. Pokiaľ si Záujemca neuplatní toto právo do 30 dní odo dňa konania akcie, na ktorej sa nezúčastnil, stráca nárok na vrátenie poplatku, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak. 

4.4. Záujemca si toto právo uplatňuje písomne na adrese info@albertinaart.sk. Poskytovateľ mu vystaví dobropis k vystavenej faktúre.

5. Dodacie podmienky

5.1. Ak si Záujemca zakúpi službu, napr. účasť na „živej“ alebo online akcii ako kurz, workshop, seminár, webinár, prednáška a podobne, Poskytovateľ služby dodá službu v termíne avizovanom v objednávkom formulári alebo v propagovaných materiáloch. Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo zmeniť alebo zrušiť termín plánovanej akcie z technických príčin, z dôvodu nedostatku záujemcov alebo z dôvodu práceneschopnosti lektora. V prípade, že sa termín akcie zmení alebo zruší,  poskytovateľ služby je povinný písomne elektronicky túto skutočnosť kupujúcemu oznámiť a kupujúci má právo odstúpiť od tejto kúpno-predajnej zmluvy, pričom má nárok na vrátenie uhradeného poplatku v plnej výške. Oznámenie o odstúpení v takomto prípade je nutné oznámiť písomnou elektronickou formou na e-mail info@albertinaart.sk a Poskytovateľ služby vráti poplatok kupujúcemu na bankový účet podľa dohody s kupujúcim bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 dní od písomného oznámenia o odstúpení. Kupujúci má povinnosť v tomto oznámení uviesť, na aký bankový účet má Poskytovateľ peniaze vrátiť.

6. Reklamácie, sťažnosti a podnety

6.1. Nad činnosťou Poskytovateľa dohliada ako orgán dozoru v zmysle príslušných právnych predpisov Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj so sídlom Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava .

6.2. Poskytovateľ zodpovedá za vzniknuté vady v zmysle príslušných právnych predpisov. Prípadné reklamácie, podnety a sťažnosti  môže Kupujúci zasielať na adresu: info@albertinaart.sk. Po doručení reklamácie, podnetu či sťažnosti zašle Poskytovateľ odosielateľovi e-mail potvrdzujúci doručenie správy Záujemcu. Poskytovateľ vybaví reklamáciu, podnet, či sťažnosť bezodkladne, najneskôr však v lehote 30 dní odo ich dňa doručenia. Pri vybavovaní reklamácie postupuje Poskytovateľ v zmysle príslušných právnych predpisov.

6.3. Pokiaľ Spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Poskytovateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Poskytovateľom  je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

6.4. Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím návodov a poradenstva, ktoré počas svojich služieb poskytol. V prípade pochybností v ich používaní má každý možnosť vo vlastnom záujme kontaktovať Poskytovateľa a odkonzultovať si tak možné nejasnosti skôr, ako ich aplikuje. Zákazník sa tak vyhne zbytočným nezdarom. Navyše je potrebné si byť vedomý toho, že sa pohybujeme v oblasti umenia a vlastnej subjektívnej tvorby, kde Poskytovateľ je len sprievodcom a s dobrým úmyslom zdieľa s účastníkmi kurzov svoje životné skúsenosti, vedomosti a zručnosti.

7. Ostatné a záverečné dojednania

7.1. Písomnosť doručovaná prostredníctvom e-mailu sa považuje za doručenú v deň nasledujúci po tom, ako bola písomnosť zaslaná na e-mailovú adresu Záujemcu, resp. Zákazníka, ktorú uviedol pri Registrácii.

7.2. V prípade, že sa zásielku doručovanú poštou nepodarí doručiť na adresu uvedenú Záujemcom v registračnom formulári, považuje sa za doručenú 3. dňom po odoslaní zásielky.

7.3. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne započítať akékoľvek vzájomné pohľadávky Poskytovateľa a Zákazníka.

7.4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeny týchto Všeobecných obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.

Kontaktujte ma

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, napíšte mi na info@albertinaart.sk.

Tieto podmienky sú platné od 20.5.2020.